FG6140 WHITE SANITARY NAPKIN RECEPTACLE PLASTIC W/RIGID LINER

FG6140 WHITE SANITARY NAPKIN
RECEPTACLE PLASTIC W/RIGID
LINER

Product #: RUB6140

Volume: 0.5
Weight: 7.4

Description

FG6140 WHITE SANITARY NAPKIN RECEPTACLE PLASTIC W/RIGID LINER

Additional Information: